خوش آمدید

تمرین درست، تغذیه مناسب، آرامش آرام بخش، شادی زندگی می کنند و اعتماد به نفس ایمن، جواهرات زندگی است. ما صمیمانه از شما به استودیوی ما دعوت میکنیم در اینجا شما می توانید به طور فعال و منفعل تمام موارد ذکر شده را تجربه کنید.

مربیان اختصاص داده شده ما و متخصصین تناسب اندام با مشتاقانه و مشتاقانه شما را حمایت و انگیزه می دهند تا احساس راحتی کنید. با پیشنهاد متنوع ما فقط برای شما مناسب است.

ما مشتاقانه منتظر داشتن یک وقت عالی با شما هستیم.

 


StudioZeiten

Montag – Freitag

9:00 – 21.00 Uhr

Samstag

10:00 - 17:00 Uhr

 

Sonntag

geschlossen

Studio-Adresse

Klosterstraße 30

40211 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 354411